top of page

Objectiu del projecte

Els estudis i les experiències demostren que la mobilitat, ja sigui nacional, europea o internacional, forma part de la construcció dels joves ciutadans. La nostra missió és fer costat als joves en els seus projectes, permetre'ls descobrir altres llocs, explorar altres possibilitats, adquirir competències transversals, preparar el seu futur professional i posar-los en contacte amb els recursos que necessiten per fer-los realitat.

L'objectiu del projecte Trampoline (programa Interreg-POCTEFA) és fomentar i facilitar la mobilitat transfronterera dels joves entre Espanya, França i Andorra.

Aquest objectiu es basa en el foment de la cooperació entre els professionals de la joventut i l'ocupació i les estructures associades al projecte, amb la finalitat de dur a terme activitats d'informació, orientació i suport als joves, que puguin proporcionar-los una mobilitat transfronterera formadora i professional.

Trampoline 2 és la continuació del treball realitzat durant el període 2014-2020. Ampliat a tot el territori transfronterer, aquesta segona edició del projecte pretén reforçar la xarxa transfronterera de professionals de la joventut i l'ocupació que fan costat als joves per fomentar la seva mobilitat i promoure la seva implicació en el territori transpirinenc. Aquest projecte abasta tots els tipus de mobilitat: feina/treball, pràctiques, formació, voluntariat i ciutadania.

Trampoline 2 pretén ser un projecte estructurador a favor de la mobilitat i l'ocupació a través d'un consorci amb experiència en l'àrea temàtica del projecte. Aquesta simbiosi permetrà aconseguir els objectius de manera més eficaç. El resultat esperat és un augment del nombre de joves que adquireixen experiència laboral a través de la mobilitat i una estructura transfronterera consolidada de suport a la mobilitat i l'ocupació. El projecte no crearà nous serveis, sinó que aprofitarà els programes i plans existents per acostar-los als joves.

El nucli del projecte és, per tant, la creació d'una xarxa de professionals que continuarà funcionant més enllà de la durada del projecte i del finançament de POCTEFA.

Activitats

El projecte s'estructura en 3 accions operatives:

MOBILITAT I ÚS DE JOVES

INVENTARI D'OPORTUNITATS

Col·lecció de les oportunitats per a la mobilitat internacional dels joves. Conté una llista d'actors, mecanismes, esdeveniments, beques, convocatòries, etc.

EINA DIGITAL

Interfície digital integrable en les eines i plataformes ja existents dels actors del projecte.

BIBLIOTECA MULTIMÈDIA MULTILINGÜE SOBRE LA MOBILITAT INTERNACIONAL

Capitalització: banc digital compartit que reagrupa el conjunt de produccions del projecte.

IMPLICACIÓ DE JOVES

ORGANITZACIÓ DEL FÒRUM TRANSPIRINENC DE LA JOVENTUT

Realització de 3 fòrums transpirinencs de la joventut.

CREACIÓ D’UN ÒRGAN CONSULTIU DE JOVES

Recomanacions dels joves dels Pirineus per millorar els recursos i les polítiques públiques de joventut i cooperació transfronterera​.

MENTORIA DE JOVES PER A JOVES

Relacions creades entre joves i cartes de compromís.

ESTRATÈGIA TRANSFRONTERERA PER A LA MOBILITAT JUVENIL

Document executiu que servirà de guia comuna per promoure la mobilitat dels joves​.

XARXA D'ACTORS LOCALS

ANÀLISI DEL CONTEXT LABORAL DELS JOVES TRANSFRONTERERS​ 

Resultats de l'anàlisi

FORMACIÓ DE PROFESSIONALS

Protocol d'acompanyament, sessions de formació.

INTERCANVI DE PROFESSIONALS

Informe aprenentatge/professional i certificat de participació.

Coneix l'equip

L'equip organitzador del projecte Trampoline està format per 5 socis.
Tot el territori està representat, amb socis de França, Espanya i Andorra.

CTP-Logo-1-removebg-preview.png
CRIJ-removebg-preview.png
CRIJ_NA-removebg-preview.png
Andorra-removebg-preview.png

LA XARXA

Trampoline mobilitza professionals de la joventut i de l'ocupació que treballen en xarxa per informar i acompanyar millor els joves en la seva mobilitat transfronterera.

La informació necessària per construir un projecte de mobilitat està disponible i és generalment accessible. No obstant això, cada vegada és més nombrosa i complexa. La diferència radica en la relació humana que ajuda els joves a apropiar-se i comprendre la informació que busquen. El coneixement mutu de la xarxa deprofessionals permet acostar-se a les especificitats de cada regió.

carte territoire_edited.png

Es tracta d'un enfocament basat en l'encreuament de competències i temes que condueix a la creació d'una xarxa coordinada d'actors. Les competències de joventut continua sent el vincle que dona legitimitat als membres del consorci Trampoline i a l'agrupació de les seves xarxes específiques. La diversitat dels agents (institucions, autoritats locals, centres de formació, associacions) els permet aportar un suport global basat en les seves competències específiques.

L'acompanyament de Trampoline es basa en la creació d'una xarxa de professionals i centres de recursos capaços de proporcionar informació i suport individual, així com de facilitar el contacte amb un professional de l'altre costat de la frontera o amb un professional especialitzat.

POCTEFA és un programa europeu de cooperació transfronterera creat per promoure el desenvolupament sostenible del territori fronterer d'Espanya, França i Andorra. POCTEFA 2021-2027 és l'acrònim del Programa INTERREG VI-A Espanya-França-Andorra. POCTEFA 2021-2027 és la sisena generació d'ajudes financeres comunitàries 

comunitàries destinades a reforçar la integració econòmica i social d'aquesta zona. POCTEFA cofinança projectes de cooperació transfronterera dissenyats i gestionats per actors de tots dos costats dels Pirineus i de les zones costaneres que participen en el Programa, salvaguardant així el desenvolupament intel·ligent, sostenible i integrador del territori. El Programa promou el desenvolupament sostenible del territori fronterer d'Espanya, França i Andorra a través de la cooperació transfronterera. Contribueix a reduir les diferències en el desenvolupament del territori i a conjuminar esforços per aconseguir el desenvolupament sostenible de la regió i la cohesió de les regions que la integren. En definitiva, gràcies al finançament europeu, el programa contribueix a millorar la qualitat de vida dels habitants de la regió.

El programa està organitzat en set prioritats, que es desglossen en 15 objectius específics, corresponents a cinc dels objectius polítics proposats per la Comissió Europea.

EL PROJECTE TRAMPOLINE S'INSCRIU EN LA PRIORITAT 3: FACILITAR L'ACCÉS A L'OCUPACIÓ I LA FORMACIÓ.

L'objectiu d'aquesta prioritat és facilitar l'accés a l'ocupació i la formació de qualitat en la zona transfronterera.
Per aconseguir-ho, pretén millorar l'eficiència i el caràcter inclusiu dels mercats laborals i l'accés a una ocupació de qualitat, mitjançant el desenvolupament d'infraestructures socials i el foment de l'economia social, així com la igualtat d'accés a serveis inclusius i de qualitat en l'àmbit de l'educació, la formació i l'aprenentatge permanent. La Prioritat 3 compta amb un pressupost de més de 16 milions d'euros (exclosa l'assistència tècnica), la qual cosa equival al 7,22 % de l'import del Programa.

Aquesta prioritat correspon a l'objectiu polític 4: una Europa més social.

bottom of page